Husova uliceSpolek PRO Úvaly zpracoval anketu pro majitele nemovitostí a obchodníky na náměstí Arnošta z Pardubic a v Husově ulici, kteří budou přímo dotčeni plánovanou regulací parkování. Zároveň byly několikrát sečteny počty parkujících vozidel na území, kde bude parkování omezeno. Dotazníky byly vyplňovány tazateli při osobním rozhovoru s respondentem během 1. poloviny září. Dotazníků se sešlo 45.

Počet parkujících vozidel byl sčítán 24. a 25. 9.

 

Výsledky měření parkování v Úvalech
Výsledky měření parkování v Úvalech

Zpracované výsledky ankety

Jen 13 % respondentů odpovědělo, že podmínky parkování zná a rozumí jim. Skoro polovina (43 %) o chystaných změnách parkování ví, ale podmínkám nerozumí. Ti, kteří o změně parkování nevědí (údajně nedostali dopis o MěÚ), se změnou před jednáním neseznámili nebo jí nerozumí. Dohromady představují 84 % dotčených obyvatel. (Všechny tyto obyvatele však tazatelé Pro Úvaly zastihli a dle potřeby je odkázali na zdroj informací nebo jim základní informace podali.)

parkovací zóny Husova a náměstí v Úvalech

parkovací zóny Husova a náměstí v Úvalech

Současný stav parkování na náměstí a v Husově ulici komentují zúčastnění následovně:

Pouze 2 respondenti odpověděli, že vždy zaparkují nebo hledají místo jen občas. Zbylí mají při parkování problém s nalezením místa (32 %), mají zablokovaný vjezd k nemovitosti (27 %) nebo mají problém s bezpečností při parkování a vyjíždění (30 %). Většina dotázaných se shoduje na častém vzniku nebezpečných situací (nerespektování rychlosti, negalantnost ostatních řidičů při vyjíždění a parkování apod.).

Skoro polovina dotázaných by nyní systém parkování neměnila (46 %). Většina z nich návrhu změny nerozuměla. Jen 9 % se přiklání k řešení navrženému městem (před projednáním). 30 % dotázaných je pro omezení parkování (parkovací zóny) pouze v Husově ulici, ale nikoli na náměstí. 43 % by situaci řešilo pouze vyhrazením míst pro živnostníky a zde bydlící. Tzn. pokud budou mít kde stát, je jim jedno jak a zda vůbec bude omezené stání pro ostatní obyvatele a návštěvníky města. Několikrát se objevil názor, že problém s kapacitou parkováním vyřeší parkování u 36 % dotázaných vidí dopad omezení parkování pozitivně, a to jak na náměstí, tak v Husově ulici. Podle 34 % se situace touto změnou nevyřeší, omezení parkování je zbytečné. Dalších 30 % dokonce vidí v navržené změně zhoršení situace. Změna parkování je zbytečná celkem podle 64 % dotázaných.

Připomínky a nápady

Z odpovědí bylo evidentní, že obchodníci i občané vítají zájem ze strany města situaci s parkováním nějakým způsobem řešit. Obchodníci i majitelé nemovitostí mají nejvíce obav z nejistoty ohledně možnosti parkování jejich automobilů, automobilů nájemníků, dodavatelů. Majitelé domů navrhují parkování vlastních vozů na svých vjezdech.

Jan Černý PRO Úvaly