V minulém čísle Života Úval vyšel článek bývalého zastupitele za Otevřené Úvaly Marka Mahdala o ustavujícím zasedání.  Bohužel však v některých pasážích obsahuje spíš představy autora, než popis proběhnuvšího zasedání.

Už v úvodu článku popisuje pan Mahdal situaci, kdy na začátku ustavujícího zasedání upozornil zastupitel za PRO Úvaly Vojtěch Dvořáček na nedodržení zákonné lhůty pro svolání tohoto jednání, a údajný rozpor byl paní tajemnicí vysvětlen.

Bohužel, v případě ustavujícího zasedání úvalského zastupitelstva předepsaná sedmidenní lhůta skutečně dodržena nebyla (do lhůty nelze bez dalšího započítávat den vyvěšení oznámení a den jeho sejmutí/konání zastupitelstva). I tajemnice Městského úřadu, paní Jana Tesařová, po zasedání potvrdila, že o tomto problému ví a vysvětlila, proč nebylo ze strany Městského úřadu možné lhůtu dodržet. I přesto bohužel platí, že pokud by někdo ustavující zasedání úspěšně napadl u soudu, nebudou usnesení na něm přijatá, platná. Velkým problémem by to bylo u volby starosty, protože tím by mohly být následně zneplatněny všechny jím podepsané dokumenty. Autoři tohoto článku sami dodávají, že pravděpodobnost úspěchu takového stěžovatele na neplatnost je mizivá, ovšem k nedodržení procesních lhůt došlo. Z textu pana Mahdala to však vypadá, jako by vše bylo v naprostém pořádku, přitom se stačilo na podrobnější zdůvodnění námitky zeptat…

Dále pak je v článku špatně uveden počet hlasů pro volbu předsedů výborů. Zajímavé je, že na tento rozpor upozornil Marka Mahdala zastupitel Josef Krutský na Facebooku ještě před uzávěrkou Života Úval, ale autor se zřejmě nenamáhal údaj jakkoli ověřit. Z článku navíc vyplývá, že zastupitelé dokonce rozdělovali kompetence v radě města, ačkoliv se toto na zastupitelstvu vůbec neprojednávalo a rozdělení kompetencí je čistě vnitřním rozhodnutím stávající koalice.

Závěrem článku pak autor píše, že Ivan Černý poděkoval odcházejícímu starostovi a nově zvolený starosta následně udělal totéž. Nic nemůže být vzdálenější realitě – nově zvolený starosta se o bývalém starostovi, panu Janu Šťastném, nezmínil ani slovem a až na výzvu Ivana Černého, že je slušné předchozímu vedení města poděkovat, toto udělal a zároveň vysvětlil nepřítomnost předchozího starosty na ustavujícím zasedání.

Ustavující zasedání bylo přitom ze strany nového vedení města a především nového starosty dobře připravené a zvládnuté (možná až na to poděkování bývalému starostovi). I proto nám připadá zbytečné a až nedůstojné, že člen Otevřených Úval Marek Mahdal v úvodním článku prosincového čísla takto upravuje realitu a snaží se mediálně vylepšovat obraz nové koalice.

Vojtěch Dvořáček a Jan Černý, zastupitelé PRO Úvaly