Vojtěch Dvořáček PRO ÚvalyKdyž jsem devátého ledna v podvečer poslal panu starostovi dotazy k detailům provedeného testovacího měření rychlosti na I/12 a chystaného osazení úsekového měření, očekával jsem nějakou věcnou odpověď, případně i diskusi nad případnými problémy celé akce. O provedeném měření ostatně on sám mluvil na listopadovém neformálním setkání některých zastupitelů a od té doby nastalo naprosté ticho, proto mne zajímalo, jaké byly parametry provedeného měření a v jaké fázi je jednání s ORP Brandýs nad Labem.
Domnívám se, že pokud se člověka někdo na něco ve vší slušnosti a úctě zeptá, je vrcholně nezdvořilé namísto odpovědi vytvořit obratem zavádějící pamflet pro nezúčastněné posluchače a tazatele přitom zcela ignorovat (jakoukoliv reakci i na další dotazy v toméž mailu jsem nedostal ani do středy odpoledne). Pan starosta to zřejmě za neslušné nepovažuje – co to vypovídá o jím vyznávaných hodnotách nechám na vašem uvážení, ovšem považuji za nutné uvést některá jeho tvrzení na pravou míry, případně doplnit co zamlčel.
A proč trvám na tom, že se jedná o poplašenou reakci pana starosty na dotazy a nikoliv o předem chystaný článek připravený shodou okolností na zveřejnění desátého po půlnoci? Inu  měření proběhlo před dvěma měsíci, proto ten souběh v řádu hodin vyvolává určité…hmm, nazvěme to třeba pobavení, Na facebook pak dokáže pan starosta vložit článek v rychlosti a zmatku i v sobotu ráno, kdežto na web města nemůže/neumí (nehodící se nechť si sám pro sebe škrtne)
Pokud máte již předem jasno, pan starosta má prostě paušál na pravdu, město pořádně osázíme radary ze všech stran a „budou zlaťáky“, pak se samozřejmě dál číst nemusíte; pokud si ale chcete k starostenské dojmologii doplnit i nějaké ty informace a dozvědět se (velmi stručně, celá věc by vydala na několik delších článků) něco o „procesování“ úsekového měření, pak čtěte dále.
Text mailu zaslaný starostovi:

Na listopadovém předzastupitelstvu jste zmiňoval provedené zkušební měření rychlosti na I/12 a a tato věc úzce souvisí s částí zaslaných materiálů.

Pokud má být takové měření úspěšně použito jako argument v diskusi, je třeba seznámit se nejméně s daty a časy provedených měření, přesným umístěním radaru, ideálně i jeho typu a homologace, a kvalifikací obsluhy, přesným označením měřeného místa/úseku a konkrétními statistikami počtu vozidel a distribuci naměřených rychlostí, a to zejména vzhledem k času každého provedeného měření
 
Prosím také o zaslání infa o jednání se zástupci  ORP BnL-SB a jakýchsi zmíněných dodavatelů. Kdo, kdy a s kým jednal a veškeré dohodnuté výstupy, včetně jejich dopadů pro město. Zejména pak zcela konkrétní a úplné vyjádření dojednaných povinností města, jeho nákladů a, co je nejdůležitější, způsobu výpočtu „odměny“ za úsekový radar a stanovení jaký úsek/úseky má být takovým měřením pokryt.
Jistě chápete, že požadované informace jsou základními prvky případných správních řízení a teprve z nich lze alespoň odhadnout úspěšnost spr. orgánů v řízeních a „výtěžnost“ radarů úzce související s bodem 5 předložených materiálů k zasedání ZM a naším postojem k němu.

 

Pan starosta se v článku na FB vyjádřil jen k tomu, co mu vyhovuje. Uvedl data provedených měření, ovšem nedodal distribuci překročení rychlostí v čase, což je přitom pro posouzení nebezpečnosti jízdy a zároveň i případné výtěžnosti, pokud by se věc dostala do správního řízení (viz níže), podstatné. O detailech použitého zařízení (a tedy jeho tolerancích) a obsluze už vůbec nemluví (kromě loga společnosti na obrázku).

Pan starosta nedokázal ani označit místo, na kterém byla rychlost vozidel snímána. Nenechte se mýlit zavádějící fotkou přechodu, sám starosta uvádí, že radar byl umístěn na sloupu u přechodu, měřil tedy místo od přechodu vzdálené. Rychlost vozidla nějakých padesát nebo sto metrů před přechodem nemá s jeho rychlostí na přechodu mnoho společného. A všimněte si také, že pan starosta nikde nepotvrdil, že přechod bude také místo, kde bude úsekové měření zřízeno – po vzoru jiných měst zavádějících finančně motivovanou restrikci se pak třeba radar objeví přesně mezi přechody, protože tam je sice z hlediska bezpečnosti zbytečný, ale zpočátku vybere mnohem víc peněz!
Pan starosta se zcela vyhnul konkretizaci jednání s ORP a poskytovatelem radaru, zcela zamlčel, že město bude mít z vybraných peněz (a to ještě nejspíš ne ze všech) pouze minimální podíl a najednou se objevili “zanedbatelné” náklady na instalaci radaru. V listopadu přitom tvrdil, že vše bude pro město bez jakékoliv zátěže!
Ale pojďme si rozbrat oba uváděné důvody pro instalaci radarů podrobně a s použitím dostupných údajů (které se od vedení města nedozvíte):
 1. Hledisko bezpečnosti provozu
 1. Úseky navrhované k měření nejsou podle objektivních a veřejně dostupných statistik úseky byť i jen průměrně rizikovými nebo nebezpečnými. Samozřejmě souhlasím se subjektivně nepříjemnými pocity občanů ohledně přechodu na státovce, ostatně přechod přes frekventovanou státní silnici vyžaduje od všech účastníků silničního provozu hodně pozornosti, a nijak zásadně se také nevymezuji proti umístění radaru zrovna zde. Oprostěme se ale na chvíli od emotivní argumentace a ukažme si fakta.
 2. Podle veřejných údajů Ministerstva dopravy zahrnujících dostupná data od Policie a pojišťoven (www.jdvm.cz) došlo:
 1. Na úseku mezi pneuservisem a čerpací stanicí od ledna 2007 do listopadu 2014 k 11 dopravním nehodám (z toho v období 1/2010 – 11/2014 pouze ke třem…), ani u jedné nebyla příčinou vysoká rychlost ani nedošlo ke střetu s chodcem (10 x nedodržení vzdálenosti, 1 x alkohol+nepozornost, ta jediná se zraněním).
 1. Zkusme si to spočítat – za deset dnů 76500 průjezdů, to je (velmi zjednodušeně) 2790000 průjezdů za rok, tedy přes 11 milionů průjezdů za čtyři roky – za tu dobu pouze tři zaznamenáníhodné dopravní nehody.
 2. Navíc 6200 překročení o více než 20 km/h z celkového počtu 76500 měření je téměř přesně osm procent. Porušení předpisů, které vůbec stojí za řeč a správní orgán má reálnou šanci v něm uspět v pouhých osmi procentech případů? To opět není nějaké špatné číslo a určitě neodpovídá těm “silnicím plným pirátů”, kterými nás zásobují různí dopravní vyžírkové.
 3. Starostenských „185 kaskadérů“ – tady už se pohybujeme někde u dvou promile. Kolik z toho navíc byly třeba průjezdy IZS (hasiči, záchranka, policie)?
 • Na Jirenské, na úseku od Essy na most přes koleje je to od ledna 2007 nehod 6, rychlost jako příčina opět ani u jedné, žádný chodec jako účastník nehody.
 • Na Pražské od stopky na Vidrholci až po školku dvojku od ledna 2007 pět nehod – jednou zvěř, jednou parkování, zbytek přednost, opět ani jedna rychlost ani chodec.
 • Ano, v zájmu objektivity připusťme i další nezjištěné nehody nehlášené policii nebo pojistitelům (nebo nezadané pojistitelem Ministerstvu dopravy), ale v žádném případě u nich nemohlo dojít ke zranění (takové nehody je účastník povinen hlásit).
 • Domnívám se, že přehledná a oficiální data státních orgánů poskytují mnohem lepší představu o rizikovosti starostou zmiňovaných úseků, než jím prezentovaná dojmologie…
 • Situace na státovce není oproti jakémukoliv jinému úseku vůbec špatná, ale samozřejmě by mohla být pro chodce subjektivně výrazně lepší a v tom může úsekovka pomoci. Téměř jistě by umístění úsekového měření ke zklidnění dopravy a snížení nadměrného překračování rychlosti a v tomto směru lze s jeho zřízením souhlasit. Těžko hodnotit změnit poštu nehod, protože vzorek jepříliš malý, spíš ovšem přibude “nedobržďovaček,” kdy někdo zazmatkuje a zadupne brzdy před kamerou. Bohužel, z hlediska bezpečnosti zajímavý projekt je devalvován mlžením a překrucováním pana starosty, který není schopen poskytnou jasné a konkrétní info prakticky o čemkoliv, včetně toho, kde vlastně radar skutečně má být umístěn!
 • Minimálně první dva zmiňované úseky jsou relativně často měřeny Policií ČR (např. u světelné křižovatky zrovna včera, tedy 12. ledna). Dozor nad dopravní situací tedy ve městě je, ovšem příjem z pokut jde mimo městskou pokladnu, čímž se kruhem dostáváme zpět k těm důležitějším důvodům pro zaradarování města…nikoliv vaše bezpečnost, ale peníze
 • Jak je to s těmi zlaťáky aneb zkroťte nadměrná očekávání
 1. Pan starosta zastupitelům na podzim prezentoval úsekové měření jako pro město zcela bez nákladů, ale najednou se zde objevuje nějakých „cca 100 000,“ které jsou ale podle něj vlastně zanedbatelné, protože radary vydělají více (no tedy, a nešlo mu přece hlavně o tu bezpečnost?)
 2. Pan starosta ve svém článku taktně pomlčel o tom, že město by mělo mít nárok maximálně na pouhých přibližně 15 % z vybraných pokut, zbytek půjde na náklady ORP Brandýs nad Labem/Stará Boleslav (které musí vést řízení o přestupcích zaznamenaných automatickým systémem a více než polovina potom půjde do kapsy soukromé firmě, která radary Brandýsu pouze pronajme. Pravým vítězem celého projektu a čistým příjemcem oněch „zlaťáků“ bude tedy právě tento „radarový obchodník.“
 3. Pan starosta zcela pomíjí, že se celá akce může snadno změnit v poměrně prodělečnou akci, kdy město uhradí vybudování radarových pastí (viz bod a.) a nedostane z vybraných peněz v podstatě nic. Právě z toho důvodu jsem po panu starostovi poptával konkrétní údaje z jednání mezi Úvaly, Brandýsem a pronajímající firmou. Nebudu zatím rozvádět, co konkrétně za poruchu penězovodu zde hrozí, ostatně pan starosta má k dispozici placený aparát, který by měl taková rizika včas rozpoznat, vše řádně procesovat a hrozícím následkům zabránit.
 4. Pan starosta předkládá údaje o počtu „přestupců,“ a z ní on i  facebookoví komentátoři v duchu počítají výtěžnost. Ano, na první pohled to vypadá hezky, „hele jeden tam jel prej dokonce 190, tak přijde o papíry a zlaťáky budou“ – ale kdepak, ono je to trochu jinak (Následující řádky jsou pro snazší představu širšího publika velmi zjednodušené co do terminogie a některých výjimek)
 1. Úseková měření neřeší každý městský úřad, ale příslušná obec s rozšířenou působností (ORP), v případě Úval tedy úřad v Brandýse nad Labem.
 2. O překročení rychlosti zjištěném úsekovým měřením se na začátku nevede klasické kontradiktorní správní řízení – tedy případ, kdy vás zastaví policajt, něco se mu na autě nebo stylu jízdy nelíbí, vy s ním nesouhlasíte a namísto blokové pokuty se vše řeší u městského úřadu.
 3. Namísto toho zašle ORP provozovateli vozidla „výzvu k úhradě určené částky,“ což je vlastně takový nic neříkající dopis ve smyslu “asi vaše auto možná někde něco udělalo, ale když nám pošlete nějaký bakšiš, tak se v tom nebudeme patlat.” (Asi jako když vám policista při silniční kontrole ve snaze vyrazit z vás peníze a mít tak čárku v hodnocení lže o tom, že ve správním budete bezpochyby platit také a víc a pouští hrůzu maximální možnou pokutou.)
 4. Kdo zaplatí, má do dalšího vyfocení pokoj, kdo nezaplatí, přechází (pokud jej ORP vůbec zvládne kapacitně zpracovat) do fáze  řízení vedeného pro správní delikt (nezajistil neporušení zákona svým vozidlem). Zde už probíhá klasické sporné řízení, kdy úřad musí provozovateli předložit nějaké důkazy a provozovatel je může napadat, navrhovat jiné a podobně. Pořád se ovšem nepohybujeme ve správním řízení pro dopravní přestupek, neřešíme někdy velmi vysoké pokuty za dopravní přestupky a neřešíme ani žádné body – ty můžeme udělit jen řidiči, ale jeho identitu úřad neví (a v zájmu rychlosti a maximalizace výběru “určených částek” se jí snaží zjistit jen formálně).
 5. Teprve řízení, v nichž provozovatel sdělí úřadu identitu řidiče, budou „překlopena“ do klasického správního řízení vedeného proti řidiči za dopravní přestupek včetně hrozby vyšších pokut a trestných  bodů. (Ano, ti chytřejší se ptají proč by to provozovatel vůbec dělal, ale může nastat situace, kdy je to pro něj výhodnější z hlediska úspěchu v řízení…a ti, kterým přijde normální udávat sebe nebo vlastní rodinu sem stejně nedočetli :-))
 • Určená částka podle 4/d/iii by měla kopírovat pokutu za domnělý přestupek, ale obecně tomu tak nebývá, protože by to správní úřad kapacitně nezvládl a snížil by se výběr peněz.
 • Předchozí bod tedy znamená, že i ten (neexistující) facebookový „stodevadesátkař“ zaplatí v ideálním případě nějaký ten litřík (pro Úvaly tedy max 150 za každou tisícovku, a to ještě pokud vše dobře dopadne) a má klid.
 • Příčetné ORP v zájmu snížení nákladů neobesílá mírné překročení rychlosti, tam je v případném následném řízení pozice úřadu velmi slabá, už jen vzhledem k chybám měření a absenci materiální stránky přestupku – na tom naprosto přehledném přechodu na Slovany zvlášť.
 • Ani ze zbylého počtu případů to zase takové hody nebudou. Pan starosta totiž nemá pravdu, pokud uvádí, že rychleji než 70 projelo cca 6200 aut. Měření probíhalo deset dnů, z toho šest pracovních, lze tedy předpokládat, že naprostá většina překročení byla recidiva stále stejných vozidel jezdících stejnou trasu každý den, vhodnější by proto bylo mluvit o počtech průjezdů. Pokud např. ORP obešle stejného vlastníky výzvou k úhradě pětkrát, byl by tento blázen, kdyby vše opakovaně platil a ani to při troše orientace ve věci platit nebude.
 • Nečekejte tedy nějaké žně těch pětitisícových pokut, které jste si možná dohledali v zákoně o provozu na pozemních komunikacích…žádné likvidační pokuty, natož nějaké bodíky, nic takového se konat nebude. A znovu připomínám, že z celého tohoto kolotoče bude mít město maximálně 15 %, přičemž náklady s tím podle článku pana starosty bude mít také.
 • Preventivní funkce radaru, zmíněná v článku 1.), odst. c.), pak bude také působit – někdo zbrzdí před radarem, jiný se napálí jednou nebo dvakrát a nakonec tak budou lapáni jen náhodní hejlové. To ovšem bude problém, protože přes všechny povídánky o bezpečnosti je hlavním cílem zřízení radaru výběr peněz, dostáváme se totiž k třetí, možná nejdůležitější, části článku:

 

 1. Troška toho starostenského mlžení o Městské policii aneb co se na vás doopravdy chystá
 1. Úsekové měření nemá zcela nic společného s Městkou policií a s tím, zda ve městě je nebo není. Městská policie úseková měření za současného legislativního stavu  neprovádí, ani nepovede jakoukoliv s nimi spojenou agendu. Zmínka o ní na začátku článku má zcela jiný účel, a sice nasazení „psí hlavy“ jakýmkoliv případným budoucím kritikům „dopravní šikany“ ze strany MP a “buzeračního” měření rychlosti na přehledných a bezpečných úsecích.
 2. Zmínka o MP je verbálním obsazováním bojových pozic v přípravě na další posilování počtu a vybavení Městské policie, na které přitom město nemá peníze (tedy pan starosta je najde, třeba zase prodá něco z tenčícího se majetku města). Pro informaci – personální a materiální posílení dle aktuálních představ pana starosty (se zřejmým vydatným napovídáním vrchního strážníka) by vyšlo v příštích dvou letech skoro na 10 milionů Kč!
 3. Pan starosta zcela úmyslně mlží, když mávnutím ruky odmítá jakékoliv obavy ze “zabukaření“ s radarem – faktem naopak je, že chystá další nákupy techniky a v předkládané “koncepci rozvoje” MP Úvaly počítá s příjmy z vybraných pokut jako s primárním zdrojem financování Městské policie (ty samozřejmě stačit nebudou, takže zbytnělá MP bude další zátěží pro městskou pokladnu).
 4. Dříve nebo později se tedy na místech bezpečných, přehledných, ale hlavně výnosných bude, i kdyby vás pan starosta ujišťoval o opaku třeba desetkrát. Jako bonus se pak budeme čím dál častěji v Životě Úval setkávat s dojemnými PR články o těžké práci MP Úvaly.
 5. Jak toto koresponduje s tím prezentovaným bohulibým bezpečnostním záměrem, ve kterém vůbec nejde o peníze, neboť ty jsou jen takovým příjemným přilepšením, ponechávám opět na vašem zvážení, jen vás prosím o jedno – uvědomte si, že při vysychajícím výběru z úsekovek (viz poslední odstavec předchozí části) bude muset Městská policie chybějící finance někde sehnat, navíc s jídlem roste chuť a pro jakoukoliv represivní složku to platí dvojnásob.
 6. A ne, opravdu to nebudou různí vandalové a drobní zloději, kterými je existence MP obhajována, kdo budou z pokut platit strážníkům terénní auta a zábavu na střelnici (ano, se vším se v „Koncepci rozvoje Městské policie Úvaly“ počítá :-)), protože z těch nikdo žádné peníze nikdy nedostane a jakékoliv zacházení s nimi je nepříjemné a nebezpečné.
  Budete to vy, obyčejní a slušní lidé; vy, kteří pojedete o pár km víc  na nějaké nesmyslné čtyřicítce, kterými jsou Úvaly obšancované, vy, kteří zaparkujete před vlastními vraty, vy, kteří na pět minut zastavíte bez parkovacích hodin v Husovce a odběhnete k jedinému bankomatu v širokém okolí, vy kteří zaparkujete jedním kolem na olysalém zabahnělém torzu trávníčku u chodníku i vy, kteřím zaparkujete jedním kolem na tom chodníku a tak můžeme pokračovat ad nauseam. Jde právě o vaši svobodu a vaše peníze – myslete na to, než začnete podporovat kdejaký na první pohled hezky vypadající, ale ve skutečnosti zcela nesmyslné posilování represivních složek a jejich pravomocí.

Vojtěch Dvořáček PRO Úvaly

Pozn. pro ty, co dočetli až sem, ale z různých důvodů nezvládají pochopit smysl delšího článku a promítají do jeho textu své představy o materii i autorovi:
– Ne, autor nepodporuje flagrantní porušování dopravních předpisů: Nikde v článku nevyjadřuje jakoukoliv podporu ježdění stodevadesát po městě, natož přes malé děti, důchodce a městské policisty.
– Ne, autor není zhrzený pirát silnic jak z televize – žádná „výzva k úhradě“ mu nikdy nepřišla a v životě jsem žádnou pokutu na jakémkoliv úsekovém (a snad ani neúsekovém měření) neplatil. Ostatně ani jakoukoliv jinou pokutu, kromě toho, že  jednou zaplatil stovku blokové pokuty za nesvítící světlo, protože to bylo v dané situaci rychlejší, než se s orgánem dohadovat o jeho neznalostech