Dne 31. 1. 2015 se objevila na webových stránkách města Úvaly informace o rušení agend obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem v Praze a jejich přesunu do Brandýsa nad Labem. Agendami je myšleno hlavně vydávání řidičských průkazů, přehlašování vozidel, vodoprávní úřad a další odbory – úředníci, které v Úvalech nemáme. V textu pan starosta píše, že postup Brandýsa chápe, ale hlavně, že již s nimi domlouvá detašované pracoviště v Úvalech, kde by bylo pár úředníků. K tomu všemu máme podle informace na webu města panu starostovi držet palce.
Informace nás velmi překvapila, a proto se Jan Černý rozhodl si informaci ověřit u starostky Odoleny Vody Dity Výborové, u starosty Čelákovic Josefa Pátka a u starosty Líbeznic Martina Kupky (místopředseda ODS a poslanec). Všechno to jsou starostové obcí ve stejné situaci jako Úvaly – spadají pod Brandýs nad Labem a jejich občané ve valné většině jezdí do Prahy a tak je logické mít úřad v Praze. Všichni výše jmenovaní starostové se na rozdíl od úvalského starosty snaží přesunu úředníků z Prahy koordinovaně ZABRÁNIT a to všemi prostředky včetně petic apod. Postup města Úvaly je tak ojedinělý a s žádným městem ani obcí spadající pod Brandýs nad Labem nebyl koordinován (informace platná k 9. 2. – uzávěrka Života Úval pro běžného občana a zastupitele je 12. 2. – pozn. autorů).
Z rozhovorů se starosty vyplynulo, že nic není ještě rozhodnuto, už kvůli tomu, že přesunu agend z Prahy do Brandýsa musí předcházet změna zákona (314/2002 Sb.) v parlamentu. V zákoně je totiž explicitně napsáno, že Brandýs n/L zřídí pracoviště v Praze. Město Úvaly vždy bojovalo za to, aby úředníci, se kterými musí úvalští občané přijít do styku, seděli buď v Úvalech, nebo v Praze. Varianta Brandýs nad Labem bude pro Úvaláky vždy méně výhodná.
Vůbec nerozumíme tomu, že pan starosta návrh Brandýsa nad Labem akceptoval (minimálně není ve v jeho textu vyjádřeno jakékoliv odmítnutí nebo odpor) a hned se plánují následné kroky.
Zveřejněnou informaci považujeme z pohledu občanů Úval jako naprosto nešťastnou a vzhledem k dalším diskuzím na toto téma se nezdráháme krok pana starosty nazvat strategickou chybou. Pokud se nyní a v jakékoliv další fázi jednání vůči přesunu agend vymezíme, může být poukazováno na prohlášení ze stránek města, které přesun víceméně přijalo bez výhrad.
Vzhledem k výše uvedenému budeme navrhovat na zasedání zastupitelstva usnesení, které by jednoznačně definovalo pozici Města Úvaly v této problematice. Pakliže bude pan starosta hájit kolektivní vůli, budeme i my panu starostovi držet palce, tak jak si přeje.
Jan Černý a Vojtěch Dvořáček

Zastupitelé PRO Úvaly