Dobrá věc se podařila!

Několik cest po republice, zíkávání zkušeností, odborných posudků a zkušeností, hodiny a hodiny téměř neplacené práce zajistili, že se rekonstrukce úvalského koupaliště neutrhla z řetězu, jak první návrhy publikované vedením města naznačovaly.

Na zasedání zastupitelstva jsme připravili tyto varianty oprav:

Varianta PRO 1

varianta 1 oprav úvalského koupaliště

Varianta PRO 2

varianta 2 oprav úvalského koupaliště

Rozpočet oprav

rozpocet oprav koupaliste

Ukázka vybavení

sprchy a převlékárna

sprchy a převlékárna

ukázka - sanitární kontejner

sanitární kontejner

umístění filtrů na betonové desce

umístění filtrů na betonové desce

Finální usnesení zastupitelstva

Usnesení č. Z-45/2017

Zastupitelstvo města Úvaly

I. bere na vědom í
předložené materiály týkající se provedení technického auditu koupaliště a rekonstrukce koupaliště (variantní řešení)

II. rozhodlo
zprovoznit koupaliště v letní sezoně 2018 a za tím účelem ukládá zajištění následujících bodů:

  • zrekonstruovat bazény s minimální investicí podle posudku Betonconsult, s.r.o. tj. odříznutí horního zhlaví bazénu do hloubky cca 50cm včetně oprav stěn a dna s použitím bazénové folie
  • vybudování nové filtrační jednotky pro koupaliště s manuálním systémem filtrace a minimálně poloautomatickým dávkovacím systémem včetně akumulační nádrže s tím, že filtrační jednotka bude umístěna na betonové desce na povrchu a bude zahrnovat i menší domek pro elektroinstalaci a chemikálie
  • vybudování zázemí koupaliště (WC, sprchy, pokladny, občerstvení) z kontejnerů s tím, že v maximálně možné míře bude využito již existující zázemí. Rada města předloží i alternativní variantu zahrnující pouhý pronájem kontejnerů
  • využití služeb pracovníků TS Úvaly při provozu koupaliště co by preferovaného řešení
  • vybudování nového oplocení koupaliště včetně zabezpečovacího zařízení, které bude v provozu v době uzavření koupaliště

III. pověřuje
starostu přípravou nutných kroků k zahájení realizace rekonstrukce koupaliště ve smyslu tohoto usnesení

IV. vyhrazuje si
právo rozhodnout o zastavení výběrového řízení v případě, že objem vítězné nabídky přesáhne částku 20.000. 000 Kč včetně DPH

přijato, pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

Děkujeme i všem ostatním zastupitelům i občanům Úval za poměrně konstruktivní diskuzi na zasedání zastupitelstva a nalezení co nejpřijatelnějšího kompromisu pro různé zainteresované strany.

Ale ještě nás čeká spousta práce…