Úvaly, stejně jako jiná města a obce pořizují kronikářské zápisy, do nichž „zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím“, jak doslovně uvádí platný zákon 132/2006 o kronikách obcí.

První pamětní kniha naší obce, tehdy ještě nazvané „Ouvaly“, je z roku 1780 a zachycuje z velké části informace o vlastnických poměrech obce. Především v počátcích byly zápisy psané německy, latinsky, nesoustavně. Poslední zápis v této knize je z roku 1906 a týká se zrušení hřbitova u kostela.

Systematičtěji začala být kronika vedená teprve po vydání zákona 60/1920 „O pamětních knihách obecních“, který stanovil obcím povinnost vést kroniku. V průběhu téměř sta let zachycovalo proměny obce i celé společnosti postupně 9 kronikářů. Část z nich byli kantoři na úvalské škole (Jan Štancl, Jaroslav Bedrna, Josef Vanický), někteří pouze lokální patrioti a lidé zapálení pro historii (Marie Plundrová, PhDr. Stanislav Sedlmayer, Ing. Miloslav Breda, Dr.Vítězslav Pokorný), nyní máme kronikářkou promovanou historičku (PhDr. Lenka Mandová). Bez ohledu na profesi bylo vždy poctivou snahou kronikářů zachytit vše zásadní, co se v obci událo.

Většina z našich kronikářů se musela z různých důvodů vypořádat nejen s aktuálním zápisem daného roku, ale i se zápisy retrospektivními, ať už práci na kronikách přerušily historické události (II.sv. válka), nebo osobní důvody kronikáře. Tak např. v roce 2017 PhDr. Lenka Mandová jako přímá aktérka dění této doby dopracovala kronikářské zápisy za roky 1990 a 1991. V současné době Mgr. Alena Janurová na základě podkladů, přípravných zápisků a rozpracovaných textů kronik tehdejších kronikářů i časopisu  Život Úval  dokončuje dosud nezpracovaný rok 1992 a čeká jí práce na dalších letech (1993 až 2003).

Kronikáři to nikdy neměli snadné.  Do roku 1990 byla jen krátká období, kdy mohli popisovat události tak, aniž by z  textu po přečtení nebyla patrná značná dávka autocenzury. Koneckonců kroniky schvalovali straničtí funkcionáři v čele  obce.  Zmíněné retrospektivní záznamy mají ještě další úskalí. Kronikář již ví, jak vše dopadlo (např. jestli se slibovanou školu podařilo postavit). Z těchto důvodů se našim kronikářům  ne vždy podařilo situaci pouze neutrálně popsat.

K tomu, aby kronikářský zápis co nejvěrněji a neutrálně popisoval skutečné události (u města naší velikosti není snadné obsáhnout veškeré dění), slouží proces projednávání kronikářského zápisu.

Kronikářský zápis nejprve kontrolují členové letopisecké komise. Na základě jejich připomínek dochází k doplnění i opravě některých informací. Jakýmsi druhým stupněm kontroly správnosti uvedených údajů je rada města a dále zastupitelstvo. Ještě po schválení zastupitelstvem mohou podle zákona o kronikách 132/2006 do textu nahlížet a své připomínky k obsahu kroniky vznášet i občané Úval starší 18 let. Tyto eventuální připomínky občanů znovu projedná zastupitelstvo a  rozhodne o případných úpravách a jejich formě, protože jen městské zastupitelstvo zodpovídá podle zákona o kronikách za to, že kronika věrně zobrazuje skutečnost.

V současné době již druhý rok probíhá projednávání kronikářského zápisu za rok 2016. Jedná se o první kronikářský zápis PhDr. Lenky Mandové jako oficiální kronikářky města. Dopracované zápisy z let 1990 a 1991 napsala  po dohodě s městem jako člen  letopisecké komise. Oba texty byly schváleny  bez jakýchkoliv připomínek při prvním projednávání. Proč to nelze v případě kroniky roku 2016? Mohu se jen domýšlet. Věcné připomínky dostane letopisecká komise  až v nejbližších dnech (psáno 14.1.2019).  Snad je příčinou fakt, že text popisuje děje ne příliš vzdálené, a některé události uvedeného roku jsou stále ještě citlivé. Pro všechny zúčastněné je pak těžší si zachovat nadhled, najít způsob, jak vidět a popsat život našeho města objektivně, s odstupem a bez emocí. Jako členka letopisecké komise a úvalský patriot si přeji, aby se to podařilo a vznikl kronikářský zápis, který co nejpravdivěji vykreslí obraz našeho města i nás všech „pro informaci a poučení budoucích generací“, a hodlám tomu přispět.

Zdeňka Havránková, předsedkyně Letopisecké komise Rady města,  zastupitelka za PRO Úvaly