V posledních letech proběhlo několik hádek a sporů mezi občany a vedením města, které se týkaly kácení stromů v majetku města. Byly to například spory o kácení v lese mezi školkou a křižovatkou podél ulice Pražská, nebo naposledy kácení lip v ulici Pražská nedaleko bývalého sídla úřadu. Všechny uvedené zásahy do městské zeleně mají jedno společné a to, že o kácení rozhodlo vedení města spolu s odborem pro životní prostředí, ačkoli nedošlo k projednání v komisi pro životní prostředí. Vedle toho mají také někteří členové komise výhrady k sázení stromů městem, tedy jejich výběru a způsobu sázení.

Po těchto zkušenostech jsem navrhl usnesení, ve kterém se ukládá odboru životního prostředí povinnost vždy projednat sázení a kácení stromů v majetku města v komisi pro životní prostředí. Pro hlasovali zastupitelé PRO Úvaly, zastupitelka za TOP09. Usnesení podpořili 2 zastupitelky Otevřených Úval za což jim patří dík, protože právě díky jim bylo usnesení přijato. Usnesení nepodpořil nikdo z vedení – rady města, tedy ani starosta města. Od května je tedy Odbor životního prostředí povinen informovat o sázení a kácení v komisi pro životní prostředí, nicméně ke kácení není nutný souhlas komise.

Mám smíšený pocit z toho, že vidím starostu a zakladatele občanského sdružení Otevřené Úvaly, jak se zuby nehty brání tomu, aby se taková základní věc jako sázení a kácení stromů projednávala v komisi rady města pro to určené. Je sice hezké, že o kácení rozhodne odbor pro životní prostředí spolu s odborníkem, ale zmíněnou komisi plnou DOBROVOLNÍKŮ a nadšenců pro přírodu máme právě proto, aby se na podobných rozhodnutích podílela a vyjádřila svůj názor. Právě na tomto případě lze demonstrovat rozdílný přístup současné koalice a opozice k rozhodování v našem městě. Současné vedení se snaží okruh lidí zapojených do projektů a přípravy rozhodnutí minimalizovat, kdežto opozice žádá, aby byla rozhodnutí projednána hlavně v komisích, ale i s veřejností.

Jan Černý

Zastupitel PRO Úvaly