Letos už podruhé mají úvalští občané možnost vyjádřit se k záměrům budoucího rozvoje města.
Tentokrát se jedná o projekt Úvaly-Hostín, který pro město připravuje developer (mimochodem pro tuto lokalitu druhý v pořadí).

Původní územní studie byla rozdělena do dvou fází :

      první fáze před „obchvatem“

 

       druhá fáze za „obchvatem“.
Po několika letech konečně došlo ke zveřejnění původní územní studie z roku 2008 !!
( sice trochu zdvojeně – Plán zástavby ke stažení = Územní studie ke stažení“a trochu pozdě 28.4.2015, ale  alespoň něco)
První fáze  celkového záměru je rozdělena do několika etap. První etapa se už staví, stavební povolení obstaral autorizovaný inspektor a samozřejmě jsou tu změny, které spíše vyhovují developerovi než městu.
Druhá etapa se teď momentálně připravuje ( ta byla zveřejněna na webu města 18.3.2015 , tzn. dříve než původní studie, kterou mění !!! ) a opět jsou zde změny, které vyhovují spíše současnému developerovi a jsou na úkor kvality původního záměru ze studie z roku 2008.
Je dobře, že je organizována veřejná diskuze o developerských záměrech ve městě, to je ten lesk.
A ta bída ?
Předpokládal bych, že zodpovědné vedení města připraví podklad, ve kterém vypíchne změny, k jakým v novém návrhu dochází, a tento podklad předloží k veřejné diskuzi.
Takhle je nutno si zdlouhavě studovat, jak se jednotlivé návrhy liší, což jistě mnoho občanů odradí od snahy zapojit se do diskuze.
Tak aspoň namátkou.
V původní studii je mimo jiné uvedeno:
7.3. Veřejné prostory

Tato územní studie vymezuje 3 specifické typy veřejných prostorů: hlavní třídu, náměstí a poloveřejné dvory. Uspořádání je nepominutelným výchozím podkladem pro navazující správní řízení, přičemž základním požadavkem je dodržení charakteru veřejného prostranství podle následujícího popisu:

7.3.1. Náměstí
Plochy náměstí jsou řešeny jako městské prostory s doplňujícími objekty s komerčně využitelným parterem. Na náměstích je situována rozhodující městská vybavenost. Náměstí představují nejvýznamnější městské prostory. Povrch náměstí je zpevněný (dlážděný), s umístěním stromové zeleně v dlažbě.
7.3.2. Hlavní třídy
Plochy hlavních tříd (Dlouhá třída a ulice směrem do centra Úval) mají charakter malého městského bulváru s kombinací pěší a motorizované dopravy. V parteru části přilehlých objektů jsou umístěny drobné služby. Prostor Dlouhé třídy je definován zejména uliční čárou, jejíž nepodkročitelnost bude definována v navazující projektové dokumentaci pro územní řízení.
7.3.3. Poloveřejné dvory
Poloveřejné dvory jsou prostory se zvýšenou mírou sociální kontroly. Jsou umístěny uvnitř jednotlivých čtvrtí, jejich součástí jsou zklidněné dopravní prostory.
……………………………..
7.4.1. Městská zástavba-centrální
tato zástavba je tvořena převážně bytovými domy, vytvářejícími prostor Hostínského náměstíPředpokládá se umístění služeb a zařízení veřejné vybavenosti v přízemí objektů. Domy mají přímou návaznost na parter.
To nové řešení v předložené studii k veřejné diskuzi už nabízí:

„Jižní ulice v návaznosti na komunikaci Škvoreckou zakládá záměr hlavní třídy jako centrálního prostoru celé studií navržené oblasti. U křížení stojí obchodní dům s hlavním prostorem halové prodejny a malými obchodními prostory orientovanými do této ulice. Obchodní dům je jednopodlažní. V „Dlouhé třídě“ je navržena alej a volnočasové vybavení; typická výsledná šířka této hlavní třídy je 25 m.

Severně od obchodního domu mezi polyfunkční budovou a obchodním domem je parkoviště pro 50 automobilů. Také slouží spolu s přilehlou severní obslužnou komunikací jako manipulační prostor pro zásobování prodejny nákladními automobily. vjezd na parkoviště je také z této obslužné komunikace.“
Krátce řečeno:
Žádné   Hostínské náměstí,   Malé náměstí,   obytná ulice Dlouhá třída …
Ale normální činžákové sídliště s centrálním obchodním domem a parkovištěm, jako společenským centrem. Jako perlička je u obchodního domu hřiště !!!!!

Slovy jednoho opozičního člena komise pro výstavbu, územní plánování a investice :  „vracíme se v čase, sídlištní paneláky a samoobsluha „ .

Poznámka k obchoďáku:  Současně ale existuje další záměr. Mimo tento projekt Úvaly-Hostín postavit obchodní centrum na rohu v křižovatce U Hostína/Škvorecká, který bude s velkou pravděpodobností realizován dříve než v Hostíně. Tak jsem zvědav na další změnu projektu, kde bude zdůvodněno, že taková pěkná administrativní budova bude pro obyvatele Hostínu a Slovan to nejlepší řešení. …..

A propos, komise:
Ve stavební komisi byl tento nový návrh 15.4.2015 přijat ( většinou koalice) a protože komise je poradní orgán rady města je prakticky rozhodnuto. Otázka je, k čemu pak svolávat veřejnou diskuzi, když už není co ovlivnit. Maximálně tak: jestli bude pár stromků zasazeno v dlažbě a nebo v rabátku, nebo jestli bude pár parkovacích míst navíc …….
Možná, že to je také důvod proč se těchto veřejných diskuzí zúčastňuje tak málo občanů, protože prakticky svými názory nemohou nic výrazně ovlivnit.

Pikantní je, že současný lídr koalice byl v roce 2008 v opozici a bojoval proti Hostínu jako celku a teď mu nevadí tzv. „salámová“ změna tehdejšího záměru.

Je potřeba se zeptat svých zastupitelů jak to, že něco bylo odsouhlaseno a slíbeno developerem a něco jiného se chce realizovat!