Pokud za pomyslné datum „narození stavby“ budeme považovat termín  její kolaudace, pak bude přesně 24. 7. 1941 úvalskému koupališti 80 let. Tradice koupelny, později koupadla, jak se toto místo společného koupání běžně v Úvalech  do nedávna nazývalo, je ale mnohem starší, vznikla už před  127 lety. Od té doby koupaliště k Úvalům neodmyslitelně patří. V průběhu času se měnilo místo,  stavebníci,  provozovatelé, podmínky koupání, ale obliba tohoto způsobu trávení volného času se i v dnešní době domácích bazénů mezi Úvaláky udržela. Dokonce tak, že v referendu v roce 2016 občané rozhodli o jeho zachování a obnově.

Současnému koupališti předcházela ještě dvě další. První, tak zvaná koupelna v Rohožni, byla postavena v roce 1894 na Škvoreckém potoce, přibližně v místech současné silnice první třídy do Kolína. Provozoval ho Okrašlovací spolek.

Druhé koupaliště vybudovala a provozovala Tělovýchovná jednota Sokol na Škvoreckém potoce, poblíž  Dobročovické ulice. Dnes nám zde po něm zbyla pouze ulice U Starého koupadla a několik betonových artefaktů. Částečně betonový a částečně zděný bazén koupaliště měl úctyhodné rozměry 115 x 16 m a provozoval se v letech 1927 až 1936, kdy bylo koupaliště uzavřeno s ohledem  na stížnosti občanů na prosakování vody do sklepů a obavám o kvalitu pitné vody.

hráz bývalého koupadla na Škvoreckém potoku

Přibližně v době uzavření sokolského koupaliště začalo  vedení obce  uvažovat o stavbě  veřejného  koupaliště. Nějakou dobu se hledalo vhodné místo. Nakonec obec zakoupila od paní Chroustové a pana Bartoše louku u Výmoly v údolí pod Holou Hostýní. K zahájení stavby podle projektu Ing. Vladimíra Chmelíka došlo až 21. 9. 1940, kdy se podařilo zajistit finanční prostředky, částečně i půjčkou od spořitelny v Českém Brodě. Při stavbě se muselo  šetřit. Původně plánované náklady se podařilo snížit kromě jiného i tím, že po vzoru obce Chvaly,  ve které se v té době také stavělo koupaliště, byla pro všechny muže od 18 do 60 let vyhláškou stanovena pracovní povinnost ve výši 48 hodin. Kdo nemohl hodiny odpracovat, musel dát do obecní pokladny  5 protektorátních korun za každou neodpracovanou hodinu. Stavbu prováděla firma úvalského stavitele Ladislava Votavy, stavební dozor zajišťoval pan Václav Klučina. Kolaudace proběhla, jak bylo řečeno, 24. 7. 1941.  V témže roce byly dokoupeny od firmy Petrolea další pozemky, aby byl areál dostatečně velký.

Za 80 let své existence se koupaliště hodně proměnilo. Původně bylo postaveno jako jeden betonový  bazén o rozměrech 75×25 m. V 50. letech proběhla generální rekonstrukce bazénů, při které byl původní bazén rozdělen na dva menší  – bazén pro neplavce s minimální hloubkou 0,95 m a rozměry 50 x25 m a plavecký bazén 25×25 m s maximální hloubkou 2,4 m a sníženým dnem v místě skokanského můstku.  V roce 1952 bylo zbudováno kruhové dětské brouzdaliště s vlastní napájecí studnou. Na konci 70. let byl projektantem M. Malým vypracován později nezrealizovaný návrh autokempu u koupaliště, který využíval i louku za Výmolou. Naposledy se uspořádání bazénů a celková podoba koupaliště  změnila v roce 2019. Koupaliště bylo prakticky přebudováno. Znovu byly propojeny bazény. Větší z nich má dnes rozměry 50×26 m se třemi plaveckými dráhami a startovacími bloky. Maximální hloubka bazénu je 1,65 m. Změnila se i plocha areálu koupaliště. Část byla oddělena na stavbu cyklostezky kolem koupaliště.

Nesrovnatelná je i povrchová úprava povrchu bazénů stejně jako čistota a kvalita vody před desítkami let a dnes. Povrch surového betonu s „vráskami“ po opravách asfaltem a nazelenalá barva vody, kterou ještě pamatuje autorka tohoto článku, se postupně zlepšil při renovaci v 70. letech, ale především v roce 1995, kdy byla provedena celková oprava bazénů. Stávající stěny a dno byly tehdy použity jako ztracené bednění pro nové bazény. Podobná technologie  byla použita i při poslední rekonstrukci v roce 2019. Obě opravy tím zasáhly do původních rozměrů bazénů.

Čistota vody se zlepšovala už od roku 1987, kdy byla pořízena první čistička vody. Její částečná rekonstrukce proběhla v roce 1999. Díky nové čističce odpadních vod z roku 2019 , pravidelné výměně vody, hygienickým opatřením před vstupem do bazénu  a dobře udržovatelné fólii na povrchu bazénových stěn se plavci mohou dnes těšit z krásné průzračné vody.

Proměnami prošlo i zázemí koupaliště. Původní převlékárny byly zvětšeny při rekonstrukci v 50. letech.  Šatny, toalety a stánky pro občerstvení se ještě několikrát v průběhu let při obnovách koupaliště opravovaly, vylepšovaly a rozšiřovaly. Naposledy k tomu došlo v roce 2001 a mezi lety 2004 až 2007.  Jednalo se vždy o jednoduché, většinou dřevěné stavby. Zdá se, že tato skutečnost nijak neovlivňovala zájem o koupaliště, protože návštěvnost, jak dokládají staré fotografie, byla stále vysoká. Dřevěné  objekty na koupališti byly odstraněny v roce 2016 spolu se stánkem občerstvení. Na zbudování zázemí nové koupaliště ještě čeká. Prozatím jsou využívány  kontejnery a provizorní kiosky.

Ke koupališti vždy patřily i další letní sporty. Po léta zde tvořil jediné sportoviště pouze ušlapaný plácek hřiště se dvěma tyčemi a sítí na volejbal a nohejbal. Badminton a  pinkání nafukovacím míčem se odehrávaly kdekoliv, kde bylo na koupališti volné místo. Skutečná sportoviště koupaliště získalo až mezi lety 2004 a 2007, kdy bylo na ploše nově přikoupených pozemků od firmy Benzina, s.p., postaveno osvětlené hřiště na plážový volejbal, nohejbal, tenis a minigolf. Sportoviště bylo odstraněno spolu s budovami  v roce 2016.  Projekt nových sportovišť  se nyní připravuje. K jejich zbudování dojde nejspíše v roce 2022.

Víc než 40 let  zajišťovalo město chod koupaliště prostřednictvím svého správce. V 80. letech se o technický stav koupaliště staraly  Veřejně prospěšné služby Úvaly. Na počátku 90. let měl koupaliště pronajat Poseidon Club Praha. Po špatných zkušenostech ho začalo opět provozovat město, respektive jeho Veřejně prospěšné služby. Mezi lety 2004 až 2014 měl koupaliště v pronájmu Pavel Polák. Vzhled koupaliště i nabízené služby se v té době významně zlepšily, nicméně technický stav čistírny vody, vodních rozvodů a elektroinstalace byl opět  téměř havarijní.  Vedení města se rozhodlo v roce 2015 koupaliště uzavřít a hledalo koncesionáře, který by areál zrenovoval a dlouhodobě spravoval. Začalo se uvažovat i o jeho zrušení.

Vzhledem k dlouhodobé existenci a oblibě tohoto  místa pro rekreaci a sport vypsali zastupitelé v roce 2016 již zmíněné referendum, ve kterém měli občané rozhodnout, zda má město provést obnovu koupaliště, nebo finanční prostředky použít na opravu komunikací. Pokud by občané dali přednost komunikacím, v podstatě by to znamenalo koupaliště zrušit. V době před referendem vznikla občanská aktivita Zachraňme koupaliště, která se snažila na připravované referendum upozornit a vzbudit zájem občanů se referenda zúčastnit a koupaliště zachránit.

V historicky prvním referendu ve dnech 7. až 8. 10. 2016  hlasovalo 50,24 % oprávněných voličů a 75 % z nich řeklo koupališti ano. Město převzalo závazek výsledek referenda naplnit. K tomu došlo 29. 6. 2019, kdy bylo koupaliště znovu otevřeno. Nové koupaliště má až do roku 2029 propachtována firma BS Property, s.r.o., pana Martina Slavíka. Nový provozovatel nabízí  v areálu kromě koupání i další, dnes moderní aktivity např. cvičení ve vodě, jógu, masáže, hudební produkce.

V roce 1940 byla do protokolu ze zasedání obecní rady zapsána slova starosty Bradáče, kterými vyzýval obecní zastupitelstvo: „…aby bylo nápomocno při uskutečnění záměru stavby koupaliště, neboť jeho cílem je rekreace místního obyvatelstva a povznesení obce na letovisko.“ Po většinu doby, co koupaliště máme,  se dařilo představy tehdejšího zastupitelstva  i naplňovat. Osud koupaliště nebyl vždy jednoduchý. Několikrát téměř zaniklo. Přes všechny změny, kterými v průběhu času procházelo koupaliště i způsob trávení volného času, si dokázalo udržet zájem milovníků plavání i jiných letních aktivit z Úval i okolí. Především se ale podařilo uchovat to, co je pro úvalské koupaliště jedinečné – atmosféru lesní oázy v krásném údolí Výmoly, která jako by se ani nenacházela kousek od centra stále se rozrůstajícího  města. Nezbývá než popřát koupališti  i nám všem, aby byl areál dobudován tak, aby neztratil svou přitažlivost a krásu i pro  další generace Úvaláků.

 Zdeňka Havránková